දෑසින් පෑ......

http://2.bp.blogspot.com/-emUxW4BQHHo/TnLLJgn1-QI/AAAAAAAAAoI/LGHRuY09_Bk/s1600/songstopalbum.jpg

දෑසින් පෑ මා ඉඟි මැරු දෙව්ලියේ
රහසින් ඇයි හැඟුමන් මතු වී හදේ
නෙතඟින් පෑ විසිරී උණුහුම රැඳේ
... දෑසින් පෑ මා ඉඟි මැරු දෙව්ලියේ
යලි කිසිදා නොලියූ මේ ආදරේ

බලා හිඳින් හදින් සදා නොයන් ලඟින්//
නෙතේ වෙලී හදේ ඇදෙන් ලඳේ

දෑසින් පෑ......

පැතූ පැතුම් ඔබෙන් සදා විඳීම් සුවෙන්//
අතේ වෙලී ලඟින් රැඳෙන් මගේ

දෑසින් පෑ......

Song - Dasin Pa (දෑසින් පෑ)
Artiste - Lahiru Perera
Lyrics - Manuranga Wijesekara
Melody - Lahiru Perera
Video Director - Ayésh Wijératné

Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN