සුළං කපොල්ලේ තැනූ කැදැල්ලේ

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png

සුළං කපොල්ලේ තැනූ කැදැල්ලේ
කෑලි කැඩී බිඳී වැටේ නිල් කඳු රැල්ලේ ..//

කූඩු කැඩී තැන තැන ගිය පුංචි කිරිල්ලී
දැන් ඔබ ලඟ සිටී රුවක් විලස නොසෙල්ලී
... යොදුන් ගණන් ඔබමැ සොයා ආ සියුමැල්ලී
පිලිගනු ඈ කොහි යන්ටද නැවත ඉගිල්ලී

සුළං කපොල්ලේ ..

ඇයට මවක් පියෙක් නොමැත ක්සිතිජ වළල්ලේ
කඳුළ පමණි ඇයට උරුම දවස මුළුල්ලේ
ඔබ තනිකඩ කුරුලු රජෙකි වෙසෙන නිදැල්ලේ
ඇයට ළැගුම් දෙන්න සබඳ ඔබේ කැදැල්ලේ

සුළං කපොල්ලේ ..

Title :- Sulan Kapolle
Artist/s :- Nanda Malini

Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN