වෙන්වී දැන් යන්න..........

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png
වෙන්වී දැන් යන්න ඉතින් වෙන්වී යන්නම ඕනේ නම්
කීරි ගැහී හඬන සුසුම් ඉවසුම් නෑ මේ පපුවට දැන්
මා වෙනුවෙන් මැවුව සෙනේ රහසේම කාටද පුදා
වෙන්වී දැන් යන්න ඉතින් වෙන්වී යන්නම ඕනේ නම්

මගෙ සිහිනේ ඉඩ ඉල්ලා පෙරදා ඔබමයි පියමැන්නේ
පෙම් පහසේ වෙලී ඉඳලා කෙලෙසද අද මා හැර යන්නේ
සෙනෙහසින් පෙර එදා මගෙ වෙලා උන් ඔයා
අද මෙසේ වෙන් වෙලා මා දමා යයි ඔයා

පෙම් සිහිනේ දුක රන්දා ගියාට කම් නෑ සතුට හොයා
මගේ සෙනෙහේ සිහිවේ නම් කවදා හෝ යළි එන්න සොයා
සෙනෙහසින් පෙර එදා මගෙ වෙලා උන් ඔයා
අද මෙසේ වෙන් වෙලා මා දමා යයි ඔයා

පද රචනය - ඩිලාන් ගමගේ
සංගීතය - රදීෂ් වැන්දබෝනා
ගායනය - චාමික සිරිමාන්න
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN