සිහින පාරාදීසයේ...........

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png

සිහින පාරාදීසයේ
සිටි එදා මා පාලුවේ
ඔබයි මාගේ දෑස වාගේ
යාවුණේ රෑ දිවා ජීවිතේ සැමදා...

මාරුතේ සැලී නොයේ ආදරේ අමා සුවේ
ලෝකයේ චෝදනා අද සිනාසුනා
සිත පාලුවේ නොදමා මගේ ජීවිතේ මාවතේ
තාරුකා වගේ නෑ නිවී ගියේ ෙච්තනා හදේ


සාගරේ හැපී බිඳී ඈත පාවුනා රැළි
මේ වගේ ආදරේ නෑ බිඳි මගේ
සරනා තුරා නොසැලී සදා මා පැතූ ආදරේ
මා ඔබේම වී වාසනා ගෙනේ සැමදා ලොවේ

පද රචනය - බන්දුල ජයසිංහ
සංගීතය - ගායනය - ලක්‍ෂ්මන් හිල්මි
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN