දුක දන්නෙ වෙන ..........

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png

දුක දන්නෙ වෙන කවුද ඇස් දෙක තරම්
මම උන්නෙ ඔබෙ වෙන්න අත් දෙක අරන්
එනමුත් අපේ කරුණු එක්කර තවත්
සැනසෙන්න බැහැ එතුළ ඇත්තෙම දුකක්

හැරයන්න ආදරයෙ නිර්මල පැතුම්
පාරන්න හිතුවාද ඇති කර ගැටුම්
වැලපෙන්න බැරි හිතට මේ හැටි රිදුම්
පෑහෙන්නෙ නැහැ වැරැදිකාරියේ ඉතින්

... දුක දන්නෙ වෙන ...

ගනඳුරට පෙම් බඳින තරු යායට
මල් යාය විකසිත වෙලා කුමටද
මං ආයෙ හිනැහෙන්න උර මඬලට
ළංවෙන්නෙ නැහැ කඳුළු පූජා කර

දුක දන්නෙ වෙන ...

ගායනය :- රොෂාන් ප්‍රනාන්දු
පද රචනය :- ලක්ෂ්මන් රදාවාන
සංගීතය :- රොෂාන් ප්‍රනාන්දු
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN