ඔබේ සුසුම් පවන් සලයි.............

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png

ඔබේ සුසුම් පවන් සලයි
මගේ කොපුල් පුරා වෙලෙයි...//
ඔබේ සෙනෙහස ගොඩ ගලයි
උණුසුමට මාව තෙමෙයි...

මා ඔබෙයි ඔබම කියයි
... ඔබ මගේද මටම බයයි.. //
ඔබ සඳක් වගේ හැඩයි
හෙට අමාවකද සැකයි

ඔබ හැඟුම් බරව දොඩයි
ඒ වදන් කවිම තමයි ..//
ඔබ වසන්තයක් වගෙයි
හෙට ගිමන්හලද සැකයි...


ගායනය : දයාන් විතාරණ
පද බැඳුම්: රවී සිරිවර්ධන
සංගීතය : රෝහණ වීරසිංහ
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN