ගීතයක්‌ සේ මතු .............

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png

ගීතයක්‌ සේ මතු වෙයන් නොසිතු වෙලාවක
හීනයක් සේ පැදියක්‌ තනිවු විරාමෙක ..//
මා හැර දමා ගිය මියුලැසී ..

හෙට දිනක්‌ පෙර මගක්‌ අරමුණක්‌ නැති ගෙවෙන දිවියේ
ඉසිබුවක්‌ ලෙස හෝ
... ගෙවුනු රසබර මතක මතු කර හිනැහියන්
මා හැර දමා ගිය මියුලැසි ..

ගීතක්‌ සේ ..

හිනැහෙමින් වැලපෙමින් දුටු සිතින් පෙම් පිරු සමයේ
සළකුණක්‌ ලෙස හෝ
පුරුදු ඉමිහිරි සිහින සමගින් දැවටියන්
මා හැර දමා ගිය ම්යුලැසි ..

ගීතක්‌ සේ ..

ගායනය :- අසංක ප්‍රියමන්ත පිරිස්‌
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN