මේ වේදනා ...

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png
මේ වේදනා ... මට පවරලා
වෙන්වී ගියේ ........ ඇයි මා .. හඬවලා
අදහන්න බෑ .. පිලිගන්නේ නෑ ..
ඔබමද කියා .. පෙම්කළ කෙනා ඒ ....
ඔබට මා හිමි නෑ .. මටද ඔබ හිමි නෑ ..
අන්සතු වෙලා දෝ ... මට මැව් කෙනා ..
... අපට අප හිමි නෑ සදා ............

ලඟ උන්නු කාලේ .. කී කතා සිහිවේ
අමතක වුනා දෝ .. නිස් කාරනා
යලී මුන ගැහේයි නම් ..
නාඳුනන සේ මං ... මඟ හැරලා යන්නම්
මතු හමු නොවේන්නම් ...
ඔබට මා හිමි නෑ .. මටද ඔබ හිමි නෑ ..
අන්සතු වෙලා දෝ ... මට මැව් කෙනා ..
අපට අප හිමි නෑ සදා ............
මේ වේදනා ... මට පවරලා
වෙන්වී ගියේ ........ ඇයි මා .. හඬවලා

මා කඳුළු අතරේ .. රඳවා තියලා
ඇකට වුනේ ඇයි .. රහසේ ඔයා
යලි මුන ගැසේ නම් ..
නාඳුනන සේ මං ... මඟ හැරලා යන්නම්
මතු හමු නොවේන්නම් ...
ඔබට මා හිමි නෑ .. මටද ඔබ හිමි නෑ ..
අන්සතු වෙලා දෝ ... මට මැව් කෙනා ..
අපට අප හිමි නෑ සදා ............
මේ වේදනා ... මට පවරලා
වෙන්වී ගියේ ........ ඇයි මා .. හඬවලා
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN