ආලෝකේ අතීතයේ කඳුලින් මැවේවී

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png


ආලෝකේ අතීතයේ කඳුලින් මැවේවී .........
ජීව වේදනාවෝ මා හදේ ගිගුම් දේවී ..................
වැලි කෙලියේ මා දුටු ඒ සුරූපීය දේ .....................
නොපෙනේ ඈගේ මධු ගීතය මට නෑසේ ............

මා හද ඉවුරේ පාලුව අතුරා.................
... ගී හඬ අහසේ ඈත ඇසෙනවා .................
ජීවන කතරේ කෙලවර නොපෙනේ ...................
මා තැනු රන් මාලිගා ව කැඩී බිඳී විසිරිලා ...............
ආදරයේ ගීතිකාව බොල් සුළඟේ පාවුනා ............
සන්වේගෙ ගන්ගාව උතුරා ගලාවී ...........
ප්රේම කාමනාවෝ රළ පතරේ හඬාවී ................
ප්රේම කාමනාවෝ... ප්රේම කාමනාවෝ....
රළ පතරේ හඬාවී ................

රන්තරු මැලවී මේ කුලු අතරේ...............
මහ මාරුතයේ සුසුම් හෙලනවා ...........
මල්වර සමයේ සවනට කොඳුරා ....................
මේඝ වලා පීර පීර ඈ ගිය අත විමසුවා .............
කෝකිල කූජන අරනේ ඈ වෙනුවෙන් නැවතුනා..............
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN