මගේ දේශය..

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png


මගේ දේශය.. මගේ ජාතිය.. මගේ ආගම.. මට ලබා දුන් ‍‍‍ත්‍යාගයයි..
චන්ඩ මාරුතයේ.. නොසෙල්වෙන චින්තනය නිවහල්..

නිවටයින්ගේ දෙපා අබියස බියෙන් හැකිලී නැමී යා නම්...
එවන් සිරසක් කුමකටද මට ... ගෙලින් සිඳ එය ඉවතලනු මිස ..

මිල මුදල් ලැබ කුවෙරයින්ගේ.. සිතට එරෙහිව ගයන්නට නම්..
එ මදුර හඩ කුමකටද මට.. ගොලුව බිහිරිව සතුටු වනු මිස..
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN