සිතින් විතරක් පෙම් කරන්නම්...

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png

සිතින් විතරක් පෙම් කරන්නම්...
දුරින් හිඳ ඔබ දෙස බලන්නම්...
ලංව ඉන්නට බෑ ඔබේ...
අපට අප හිමි නෑ ලොවේ...
ඔබට මා හිමි නෑ ... මටද ඔබ හිමි නෑ..

... නිසල නෙතින් ඔබ මදෙස බලා හිඳී
දෙතොල් ඔබගේ මදහසින් සැරසෙයි....
දෙනෙත් ඔබ වෙත පා කරනු බෑ..
දෙතොල් සිනහා මවනු මට බෑ...
අපට අප හිමි නෑ ලොවේ...
ඔබට මා හිමි නෑ ... මටද ඔබ හිමි නෑ..

සසල උනත් මගේ සිතිවිලි ඔබ ළඟ
නිසල කරන් මම ඉන්නම් සැම දින
කාත් කවුරුවත් නොමැති මා හට
ඔබත් අහිමිව ගියපු අරුමය....
අපට අප හිමි නෑ ලොවේ...
ඔබට මා හිමි නෑ ... මටද ඔබ හිමි නෑ..

ගායනය :- චාමර වීරසිංහ

Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN