අපි ආයෙත් හමුනොවුනානම්

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png

අපි ආයෙත් හමුනොවුනානම් - ඉස්සර දවසක මියගිය සෙනෙහස
යලි ඉපදී මා හඳ හඬවන්නට ...
අපි ආයෙත් හමුනොවුනානම්...

ඔබ නාදුනනා විරහ වේදනා - පෙරදා වින්දේ මා පමණයි ..
හුඟ කලෙකින් හමුවී .. සෝලතැවුල් අදත් විදින්නේ මා පමණයි
... අපි ආයෙත් හමු නොවුනානම්...

සමු ගන්නට නම් අහිමි ආදරෙන් - ආයෙත් ඇයි අප හමුවන්නේ..
ආදරයේ කඳුලින් මියයන්නද ජීවිත ඉරණම විසදෙන්නේ
අපි ආයෙත් හමුනොවුනානම්....


ගායනය :- සෝමතිලක ජයමහShare this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN