අතීතය සිහිනයක් පමණයි.......

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png

අතීතය සිහිනයක් පමණයි
සැබෑ සුවඳක් නෑ...
එදා සෙනෙහෙන් නොබැඳුනා නම්
මෙදා වියෝවක් නෑ...

තැනූ මන්දිර බිඳී වැටුනත්
... නෙතේ කඳුළක් නෑ...
සිනාසෙන්නට වරම් නොලදත්
හිතේ කිළුටක් නෑ...

සොබා දහමට නොවන අවනත
ලොවේ කිසිවක් නෑ...
ලොවේ පැරදුම මිසක කිසිදා
ලැබූ දිනුමක් නෑ...


ගායනය :-කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ

Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN