සැන්දෑ අහස වගේ.........

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png


සැන්දෑ අහස වගේ
සැරසී මට ඉන්න කියා
කියන්න ඇයි ඔබ නාවේ
මා රිදවන්නද සිතුවේ..//

හිස ගවසන්න සිතා - සමන් පිච්ච පොකුරු කඩා
... අහසට විසිකෙරුවා මං...
රෑකල අහස බලන ඔබට පෙනෙයි‍..
හිතන් එපා තරුයි කියා ඔබ රැවටේවී..

සැන්දෑ අහස වගේ..//

කණ පලදින්න ගෙනා - තෝඩු දෙකින් එකක් කඩා
අහසට විසිකෙරුවා මං...
රෑ කල අහස බලන ඔබට පෙනේවී...
හිතන් එපා අඩ සඳ යැයි ඔබ රැවටේවී...

සැන්දෑ අහස වගේ..//

Vocals : Malani Bulathsinghala
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN