ගොල්ඩන් සැඩොශ් සජීවී 3

http://1.bp.blogspot.com/-pyIeftWE748/UAKsKlfvT3I/AAAAAAAABdk/20e3BLH11Fs/s1600/Live+03.jpg 

TRACK LIST
--------------------------------------------------
01.Bidunu Hadawatha.mp3
02.Amma.mp3
03.Budun Desoo Manga.mp3
04.Thaal.mp3
05.Sanda Paana Se.mp3
06.Sitha Thula.mp3
07.Dinka Chika.mp3
08.Kese Kiyannada.mp3
09.It's My Life.mp3
10.Rathu Rosa Wata.mp3
11.Reeta Neeta.mp3
12.Aayu Hi Meri.mp3
13.Naa Adicha.mp3
14.Paata Paksha.mp3

http://1.bp.blogspot.com/-4IQn-IxcnIc/T2c-Z_CgCGI/AAAAAAAABW4/I_PKTAPe51s/s1600/images_8.jpg 

Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN