ඔබ එන්න සුළගේ දැවටිලා..

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png 

ඔබ එන්න සුළගේ දැවටිලා.. මා ඉන්නෙ ඔබ දැන් එයි කියා..
සුදු හංස තටුවෙ සැතපිලා.. පෙම් කරමු රහසෙ සැගවිලා..
ලබැදියේ.. ලබැදියේ.....මා සිතුම් සිර කලා..
ලබැදියේ.. ලබැදියේ.... මා සිතින් පෙම් කලා..

... නා දල්ල වාගෙ දිදුලනා.. මුදු හාදු වැස්සෙන් මා තෙමා ..

ඔය දෙතොල් අතරෙ සිරවෙලා.. මට ඉන්න ඇත්නම් තනිවෙලා..
ලබැදියේ.. ලබැදියේ .....මා සිතුම් සිර කලා..
ලබැදියේ.. ලබැදියේ..... මා සිතින් පෙම් කලා..

...
කිරි කවඩි මාලේ මා ගොතා.. ඔය ගෙලේ පළදා හැඩ බලා..
මා වින්ද සතුටෙ නිම් සොයා.. ඔබ යන්න සුළගේ අප දමා..
ලබැදියේ.. ලබැදියේ......මා සිතුම් සිර කලා..
ලබැදියේ.. ලබැදියේ.....මා සිතින් පෙම් කලා..

ගායනය : ලහිරු පෙරෙරා
Labendiye / Lahiru Perera

Lyrics - Manuranga Wijesekara
Melody - Lahiru Perera
Music - Music Oven Crew

Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN