මේ ගී.... කාටදැයි............

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png 

මේ ගී.... කාටදැයි
මේ ගී.... කාටදැයි
ඔබ දන්නවා ඇති.. සිත මගේ පිදු හැටී
සිහිවේ... නොනැවතී...
මේ ගී.....
...
සිතු පැතු අන්දම රෑ.. දිවා
අමුතුම ලොවක් මවා
මට මා අමතක වූවා.. සිහිය පැන දිවා..
බලාපොරොත්තුවෙ කඩතිර ඉරා
පාළුව විද දරා...
ඉවසමි දිවි තුරා....

එකම හිනාවට ගී දහක්
බිහි වේ මාගේ මුවින්...
ඇති උනි නම් අවබෝදේ..
අද මේ විලස නොවේ...
කොතැනක හිටියද මේ ලෝ තලයේ
දකිමි හැම වෙලේ...
සිහි වේ හැම වෙලේ...
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN