මගේ ලෝකේ සදා............

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif


මගේ ලෝකේ සදා ඔබ වේ මගේ... දෙනුවන් ඔබේ සිහිවේ...
නුබේ දෙනුවන් කියූ රහසේ රසේ... මන් මත් වුනා සිත සේ...
රැයේ සිහිනෙන් සඳක සේ පාවුනේ... මනරම් දසුන් මැවුනේ...
...
මගේ ලෝකේ සදා ඔබ වේ මගේ... දෙනුවන් ඔබේ සිහිවේ...

මිහිරි මතකේ රැදී රෑ සීත යාමේ... මා ළගින් හිදිමින්...
හා... මිහිරි මතකේ රැදී රෑ සීත යාමේ... මා ළගින් හිදිමින්...
බැදී සංසාරේ ආ.. මාගේම ප්‍රේමී... මා නුඹේ වෙන්නම්..
නුඹේ හසරැල් සිහින් සරයෙන් ඇසේ... දෙනුවන් කැලුම් සිහිවේ...
මගේ ලෝකේ සදා ඔබ වේ මගේ... දෙනුවන් ඔබේ සිහිවේ...

සිහින අතරේ රැදී ඈ.. පෑ.. සිනාවන්... මා හදේ රැව්දේ..
ආ.... සිහින අතරේ රැදී ඈ.. පෑ.. සිනාවන්... මා හදේ රැව්දේ..
නිම්තෙරේ ඈ හිදී.. මා ගේම වීලා... ලං නොවී සසරේ...
නුඹේ නිල්වන් නුවන් කැල්මන් දිගේ... කදුලැල් නොවේ සෙව්වේ...

මගේ ලෝකේ සදා ඔබ වේ මගේ... දෙනුවන් ඔබේ සිහිවේ...
නුබේ දෙනුවන් කියූ රහසේ රසේ... මන් මත් වුනා සිත සේ...
රැයේ සිහිනෙන් සඳක සේ පාවුනේ... මනරම් දසුන් මැවුනේ...
මගේ ලෝකේ සදා ඔබ වේ මගේ... දෙනුවන් ඔබේ සිහිවේ...

ගායනය - පකිස්ථානු ජනප්‍රිය ගායක ගුල් මොහොමඩ්
පද රචනය - එරංග සී. පාලතිරත්න
තනුව - ගුල් මොහොමඩ්

Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN