මගෙ ජීවිතේම ඔබ නම්...............

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 


මගෙ ජීවිතේම ඔබ නම්...............
මගෙ ජීවිතේම ඔබ නම්
ඔබෙ ජීවිතේම මා නම්
මේ ආදරේ පුදන්නම්
සැමදා ළඟින් රැඳෙන්නම් ........

හිත් යායට පිණි වැටීලා
ආදරයේ කුසුම් පිපිලා
ඒ කුසුම් සුවඳ දැනිලා
හදවතම උමතු වෙනවා
නිදි දෙව්දුව නැහැ එන්නේ
ඔබෙ රුවයි නෙතු දකින්නේ
උපදිනා හැඟුම් ළමැදේ
කොහොමදෝ දරා ගන්නේ .......

මට කඳුළු උරුම කරලා
ඔබ එන්න එපා මිදිලා
මියැදුනත් ඔබව හැරදා
මම නොයමි ඉතින් කිසි දා ......

Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN