හෙමින් සැරේ පියා විදා..

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

හෙමින් සැරේ පියා විදා..
සුමුදු සයනේ සිනිදු ඇතිරිල්ලෙන්...
පලා ඇවිත් සිතුම් සියොතුන්..
සුමුදු සයනේ සිනිදු ඇතිරිල්ලෙන්...

මලක් නම් එය - මලක් වුව මැන
සිනිදු සුකුමල...ආ...රුවෙන් සරසන..
විලක් නම් එය - විලක් වුව මැන
නීල ඉදුවර....ආ....පියෙන් උපදින..

හෙමින් සැරේ පියා විදා..
සුමුදු සයනේ සිනිදු ඇතිරිල්ලෙන්...
පලා ඇවිත් සිතුම් සියොතුන්..
සුමුදු සයනේ සිනිදු ඇතිරිල්ලෙන්...

නැවුම් වත්සුනු - රොනින් මත්වී
නිල නිම්නය....ආ....සුපුෂ්පිත වී..
සිහින් හඬකින් - මහද අමතයි
මුදා හැරදා....ආ....පවුරු සිඳි යහනේ..

හෙමින් සැරේ පියා විදා..
සුමුදු සයනේ සිනිදු ඇතිරිල්ලෙන්...
පලා ඇවිත් සිතුම් සියොතුන්..
සුමුදු සයනේ සිනිදු ඇතිරිල්ලෙන්...

ගායනය : ටී.එම්.ජයරත්න සමඟින් සුනිලා අබේසේකර
සංගීතය : ප්‍රේමසිරි කේමදාස
පද රචනය : ධර්මසේන පතිරාජ

Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN