ඔන්න ඔයාලට ගෙනාව පිට දිප දේශ සින්දුව

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif  
ගායනය කරන අය
--------------------------------------------------------

1.පිට දිප දේශ - ලක්ශි බායී
2.පිට දිප දේශ - මාලිනී බුලත්සින්හල
3.පිට දිප දේශ - වසන්තා සදනායක

http://freepicdownload.webs.com/newpm2012/24ozp0o.png 


යතුර -songstopalbum
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN