සිතුම් පැතුම් පොදි ආදරයේ...........

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

සිතුම් පැතුම් පොදි ආදරයේ
බැඳන් ආවේ....
ආයාසකිනි කියන්න බැරි තරමේ
...
ආයාසකිනි කියන්න බැරි තරමේ

නිලුපුල් දෙනුවන් සිප ගන්නයි
සුවඳැල් මුහුලස සිපගන්නයි
සුළැගිල්ලෙන් ගෙන ලෙලවන්නයි
සිහිලැල් වදනින් සැනසෙන්නයි

සිතුම් පැතුම්......

ලිය ගොමු වියලී මල් පරවී
අතු කොළ වැහැරී බිම වැටිලා
ඔබ ගිය වග සරණෙක බැඳීලා
කවුද කියයි මට කොඳුරාලා

සිතුම් පැතුම්......
Title :- Sithum Pethum Podi Adaraye
Singer :- Milton Mallawaarachchi

Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN