පිරිත් :PIRITH COLLECTION DOWNLOAD 462MB

http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

TRACK LIST
---------------------------------------------------------
01-MAHA PIRITHA
02-SETH PIRITHA
03-JAYA PIRITHA
04-SEEWALI PIRITHA
05-NAWAGGARAHA PIRITHA
06-ANGULI MAALA PIRITHA
07-JALANANDANA PIRITHA
08-SOORIYA PIRITHA
09-RATHANA SOOTHRYA
10-KARANEEYA METHTHA SOOTHRAYA
11-DAMMACHAKKA SOOTHARAYA
12-ATAVISI BODHI POOJA


BONUNS TRACK
ARAKSHAKA GATHA
BOJJANGA PIRITHA
CHANDA PIRITHA
DAJAGGA SOORTHRAYA
DALADA WANDANAWA
JINAPANJARA PIRITHA
MOORA PIRITHA
WATTAKA PIRITHA

http://1.bp.blogspot.com/-4IQn-IxcnIc/T2c-Z_CgCGI/AAAAAAAABW4/I_PKTAPe51s/s1600/images_8.jpg 

Share this post :

+ comments + 6 comments

October 3, 2015 at 7:25 AM

godak hodai

February 27, 2016 at 8:25 AM

patta

September 6, 2016 at 12:33 AM

bohoma pin

September 25, 2016 at 9:42 PM

wehi piritha denawada ?

November 26, 2016 at 2:46 PM

මහානුභාව සම්පන්න සෙත් පිරිත් දේශනය
Seth Piritha

https://www.youtube.com/watch?v=0ISKlHcydaI

November 26, 2018 at 6:07 PM

RATHANA SOOTHRYA
10-KARANEEYA METHTHA SOOTHRAYA
11-DAMMACHAKKA SOOTHARAYA
Me pirith tika .manakandure pannasara himi deshana karana ewa ewanna
Ddnipunaarachchi@gmail.com

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN