සම්බුදු හිමිගේ – සදහම් සිසිලෙන්

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png 

http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif සම්බුදු හිමිගේ – සදහම් සිසිලෙන්
සැනහෙන අප සිරිලක් දරුවෝ / /
දහම් පාසලේ සෙවනෙහි වැඩෙමින්
උදාර ගුණ දම් සිත දරුවෝ / /

පස්පවු – දස අකුසල් දුරලා
ඉසි – කෝ – මන් හැම බිද හැරලා
මෙත් – කරුණා මුදිතාදී මුනි ගුණ
සපුරා පිළිවෙත් මග සරසා //

සොමි වුවනින් දුටු දුටුවන් පිනවන
පිය තෙපුලින් ඇසුවන් සනහන
හද බැතියෙන් නීති – තෙරුවන් නමදින
උදාර ගුණ දම් සිත දරුවෝ
අපි වෙමු සිරි ලක බොදු දරුවෝ / /

http://freepicdownload.webs.com/newpm2012/24ozp0o.png 

Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN