මිරිවැඩි සඟලක් ඉල්ලා.................

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

මිරිවැඩි සඟලක් ඉල්ලා හැඩුවෙමි
පා යුග නැති ඔබ දකින තුරා
කුන්කුම් අංජන ඉල්ලා හැඩුවෙමි
නෙත්යුග නැති ඔබ දකින තුරා


මාවත කටු අතු බොරළු මතක නැත
දෙපා රැඳුණු විට බුමුතුරුනේ
දොරකඩ යදියන් ඉඳුල් යදින සද
මැදුරේ දෙසවන් අගුළු වටේ

සද කිඳුරන් ඇත සදලු තලාවේ
රසමසවුළු වල සුවඳ පිරේ
ඒ රස සුවදට දෑස අයාගෙන
බත් ඇට ඇහිදිති පොඩි දරුවෝ
~ නන්දා මාලිනි ~

Song Title : Miriwadi Sagalak Illaa Haduwemi...
Singer : Nanda Malini
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN