පෙනුණු සුව දසුන්..............

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif

පෙනුණු සුව දසුන් දස අත මිලින වී ගියා
දකිනු රිසි නොවී හිතකට දෙවනවද ඔයා
යහන මත වඩි හිරු දෙවි දෙඇස පිය පියා
ඔබ තාම නැ දයාවියේ මට ආදරේයි කියා

සෙල්ලම් ගෙවල් තනාගෙන වැලි බත් උයා කවා
වල් කොල කොටා දියේ මුසු කර තේ හදා පොවා
සැලැකූ ලමා වියේ සැලැකිලි නොමැත මග හැරී
මට ආදරේයි කියන්නකො මුවගින් අමා පිරී

කැන්ද රතු වලා සිතුවම් හකුළුවා තියා
එදරු පෙම සැඳැ අඳුරට ඉඩ තබා ගියා
සීත සඳ නැගයි එරඹර කවුළු දොර අයා
ඔබ තාම නැ දායාවියේ මට ආදරේයි කියා

හමුවුනි අනන්ත මල් රුව මිස සුවඳ නොතැවරි
ලියලයි හදේ පැතුම් වැල ඔබ වෙතම හැරි හැරි
පාලුව ලැගුම් ගනි හද තුල පතුල එරි එරී
මට ආදරෙයි කියන්නකෝ මුවගින් අමාපිරි

ගායනය: හෙන්රී කල්දේරා මහතාවිශේෂ ස්තුතිය -http://geemuthuwel.blogspot.com/
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN