""පෙම්බර නෙතගින් හද පිරිමැද මහදේ පෑයූ පෙර මඟ ලකුණ ඔබ ""

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif

පෙම්බර නෙතගින් හද පිරිමැද
මහදේ පෑයූ පෙර මඟ ලකුණ ඔබ

ඔබට සිනාසී රහසේ ඉකි බිඳින
ඔබේ පෙමින් දිදුලන තනි තරුව මම

තරු පිරි අහසේ පැහැසර ලකුණ ඔබ...
මහදේ පිරී උතුරන පෙම් සඳමඩල ඔබ...

කොහෙන්ද කාගේද කවුරුන් වුවද ඔබ
ඵල නෑ මට දැන් කිසිවක් දැනගන්න
කවුරුවුවත් මා ඔබේ ජීවිතය බව
දැනෙනා තෙක් ජීවත්වෙන්නෙමි මමද

තරු පිරි අහසක් තරමට ඇති සතුට
වදන් මදි මට කියා දෙන්න ඔබට

Lyrics:
Kalum Srimal

Singers:
Sashika Nisansala
Kasun Chamikara

Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN