ඈ නීල වරල පිරලා.....................

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

ඈ නීල වරල පිරලා
ඈ යන ගමන හැඩවේලා
ගම්මානේ මිහිරියාව
ගමම එළි කලා
පුන් සද රැස්‌ කැලුම් හෙලා

ඈ සුර දෙවොලියක්‌ වෙලා
කුසුම් නටයි පවන් සල සලා

සුරංගනාවි සුරංගනාවි
සුපෙම් බරාවි
ගම්බද විලාසිතාවි..//

වසන්ත සමය ලංවෙලා
කෝකිල නදින් මත්වේලා
සිසිල් සුළන් යාවි පාවේලා
දග උකුලුල් උකුල සල සලා
ඈ යන්නේ මග හිනහිලා
නිල් නෙත් යුග මහද මත් කලා
හැඩ වැඩ ගමන ලලිත වේ
ඔබ මුලු ගමට මැණික වේ
සිනහ මුවින් හදක්‌ සැනසුවේ
සාමය සතුට රැදි ලොවේ
කුමරිය ඔබ සිතේ මැවේ
නොබලා හදවත දුකින් තැවේ

ඈ නීල වරල පිරලා .....

ලස්‌සන මල් කුමාරියේ
ගම එළිකල මනාලියේ
ඔබ දුටු මගේ හද පිනා ගියේ
සුර ලොකේ සුරගනාවියේ
මගේ හද දිනු දයාවියේ
සිරිදෙව්දුව ඔබ ප්‍රියාවියේ
පුන්සද වන් මනාලියේ
සම්පත ඔබ ප්‍රියාවියේ
සමන් සුගන්දය හමා ගියේ
මගේ හද වන්දනාලියේ
යනවද මන්දමාලියේ
ඔයා ලගයි මං දයාවියේ

ඈ නීල වරල පිරලා ...

ගායනය : දනපාල උඩවත්ත
Ae Neela Warala Peerala / Danapala Udawaththa

Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN