අතීතයේ එක ලස්සන දවසක .........................

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif

අතීතයේ එක ලස්සන දවසක
සොඳුරු සැමරුම් මතක මැදින්
සේපාලිකා මල් ඉහිරුන පාරෙ
මා තනි වෙන්නම් කඳුලු මැදින්

ජීවිතයේ එක ලස්සන දවසක
හඬා වැටීලා යොවුන් සිතින්
තවත් මෙමා හද ඔබ රිදවනවා
සේපාලිකා මල් සුවඳ මැදින්

සොඳුරු මගේ ආදර පැතුමක්
කඩා වැටීලා ඔබේ හදින්
 බලා නොබලා නොයන් ලදුනේ
අසරණ වූ දා සෙනේහයෙන්

ගායනය : මර්සිලින් පතිරණ මහතා
 
විශේෂ ස්තුතිය -http://geemuthuwel.blogspot.com/
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN