සඳ ඕනා...............

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif


සඳ ඕනා
නුරා තොල් පෙති ඇති සීතල සඳ ඕනා
හිත ඕනා
උරා මල් පෙති ඇති රූ හිත මට ඕනා


අර පේනා ඈතින් පායා අරුමෝසම් පෑ නිල් සඳ ඕනා
ඈතින් පේනා අහසේ පායා අරුමෝසම් පෑ

මාෂා සොයා තාමත් නොයා
බලා හිඳී මේ දෙනෙත් විදාලා

දේදුන්නේ නෑ සායම් ගෑ මායම් නෑ
තාමත් කාගෙද නෑ
ඒ මුහුණේ ගෑ වත්සුණු නෑ තවරා නෑ
කිඳුරන් වාගෙම නෑ

නවතාලා හිත විමසාලා තරු ඉඟි පානා ඈ මට ඕනා
ඈ නවතාලා තරු ඉඟි පාලා හිත විමසාලා

ඈ නේනා රෑ ඕනා නෑ
තාමත් ඈ දුර නෑ
ආකාසේ රෑ තහනම් නෑ අහුරන්නෑ
තාමත් ඈ ළඟ නෑ

කොඳුරාලා රහසින් කීවා තව ලං වීලා සිප ගන්නෝනා
ඈ කොදුරාලා රහසින් කීවා තව ලං වීලා

මාෂා
වෙනදා මෙන් රතු තොල් පෙති දැනුනේ නෑ
සැලුනේ නෑ
වෙනදා මෙන් ඔය නෙතඟන සැලුනේ නෑ

අහසේ නෑ ක්ෂිතිජ ඉමේ නෑ නෙත් මානේ නෑ ආයෙත් එන්නෑ
රෑ අහසේ නෑ ක්ෂිතිජ ඉමේ නෑ නෙත් මානේ නෑ

මාෂා සොයා සියොතුන් පවා
ඔහේ ගියා පියාපත් විදාලා

ගායනය - කසුන් කල්හාර
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN