අසුරු සැනින් එක මොහොතක දී ...........................

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif

අසුරු සැනින් එක මොහොතක දී - කාලය නැවතී යළි ඇරඹී
විශ්වය අළුතින් බිහිවේවා-ඔබේ ම වී මා- ම ගේ ම වී ඔබ
අපේ ම වී අප ඉපදේවා......!!!!

යෙහෙළියන් ගෙ ඉඟි දිනක සැබෑ වී - ඔබේ ම කුළ ගෙයි පතිනිය වන්නට
මතුයම් දවසක හැකි වේවා......
ඔබේ ම වී මා- ම ගේ ම වී ඔබ
අපේ ම වී අප ඉපදේවා......!!!!

සෙනෙහෙ විමානේ කිරුළ දරන දා - සිගිති තොලක කිරි හිනා දකින්නට
එක සෙවනකදි හමු වෙවා.....
ඔබේ ම වී මා- ම ගේ ම වී ඔබ
අපේ ම වී අප ඉපදේවා...


ගායනය: යමුණා විනෝදිනි මහත්මිය

විශේෂ ස්තුතිය -http://geemuthuwel.blogspot.com/
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN