සමනල වැව පුරවන්නට -කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif


සමනල වැව පුරවන්නට
බෙලිහුල් ඔය ගලා ඇවිත්
ආදර කඳු තරණය කර
දෙහදක් අද වෙන්ව ගිහින්
සුවඳ හදේ රඳවලා යන්න ගිහිල්ල


පහන් තරුව පායාවිත්
ඔබ එන බව පවසන විට
සරසවියේ රැනින්

ඔබ ඉගිල ගිහිල්ලා
සුවඳ හදේ රඳවලා යන්න ගිහිල්ල

පෙර දින අප හමුවූ තැන
නටඹුන් පමණකි කඳුලක
කඳු අතරේ වලා
රොදක ඔබ සැඟවිලා
සුවඳ හදේ රඳවලා යන්න ගිහිල්ල

ගායනය : කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ
Samanala Wewa / Karunarathna Divulgane

Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN