සඳ සේ උදා වී......................

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif

සඳ සේ උදා වී මහදේ රැදී
සැමදාම සිටියෙ ඔබයි...
අප පෙම් කතාවේ දුක්‌ සෝක සංකා
මෙතැකින් නිමා වූ වගයි

කඳුලැල් සලාලා දුක්‌ නිබඳ විඳලා
සැදු අපගෙ පෙම් මාළිගා..
නැත විසිර බිඳුනේ සවිමත්ව වැඩුනේ
තිබු අපගෙ සෙනෙහේ නිසයි..

දෙයතින්ම අල්ලා අද එක්‌කව යන්නේ
සැමගේම සුපැතුම් මැදයි..
පිසගන්න කඳුලැල් හිනැහෙන්න මා හා
හැමදාම ඔබ මාගෙ දැන්....

ගායනය - කුමාරසිරි පතිරණ

විශේෂ ස්තුතිය -http://geemuthuwel.blogspot.com/
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN