එච්.ආර්.ජෝතිපාල -LYRICS SONG

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif

මේ ජීවනයේ මුළු සන්සාරේ
මේ ජීවනයේ මුළු සන්සාරේ
උදාරයි උදාරයි උදාරයි ආදරේ
මහද ගිලෙන්නේ පෙම් සිලිලාරේ
මහද ගිලෙන්නේ පෙම් සිලිලාරේ
උදාරයි උදාරයි උදාරයි ආදරේ
මේ ජීවනයේ

දෑත දෑතෙ බැඳ ඈ ලංවී මට පෑව ආදරේ 
දෑත දෑතෙ බැඳ ඈ ලංවී මට පෑව ආදරේ
සනසා නොලාලන කාලේ දිවි තෙක්ම සිහි කෙරේ
ඒ නිල් දෑසේ බැල්මෙන් කැල්මෙන්
මා යන ගමනට දිරි දෙයි
 
සුවඳ හාදු දුනි සතපාලා යහනාවෙ මා හොවා 
සුවඳ හාදු දුනි සතපාලා යහනාවෙ මා හොවා
පින්සාර ඇයගේ තුරුලේ සැනසේ රජුන් පවා
ඒ දරුවෙකුගේ පණ වැනි උත්තම
අම්මාගේ ආදරයයි
 

ගායනය: එච්.ආර්.ජෝතිපාල මහතා

 
කොතැනක සිටියත් ඔබ මෙලොවේ  
දිගුකල් ජීවත් වෙන්නකෝ
ඔබේ සිතට සැනසුම ගෙන දී
දිගුකල් ජීවත් වෙන්නකෝ
රැකගෙන මංගල මුදුව අතේ
දිගුකල් ජීවත් වෙන්නකෝ
 
හිටියත් කිසිවෙකු මෙහි ඔබ පතලා
දුටුවත් ඔහු ඔබේ ලස්සන මැවිලා
සිහිකෙරුවත් පසු ගියදේ හිතලා
සිරිකත මෙන් ඔබ දිගුකල් ජීවත් වෙන්නකෝ

ඔබ එනතුරු මම තනියෙන් සිටියා   
ඔබ වෙන කිසිවෙකු සමගින් ආවා
ඔහු දිවි රැකුමට මට වර ලැබුණා
පිරිසිඳු ලිය ඔබ දිගු කල් ජීවත් වෙන්නකෝ


ගායනය: එච්.ආර්.ජෝතිපාල මහතා
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN