මුතුලැල් විමනේ................SENASURU MARUWA THEME SONG

http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 


http://freepicdownload.webs.com/newpm2012/24ozp0o.png මුතුලැල් විමනේ හසරැල් සෙවනේ
සුවඳයි සංසාරේ
පාවී පාවී යාවී වේදනා
පැතුමන් ඉතිරී ලතැවුල් නිමවී මේ දිගු සංසාරේ
සුදුමුදු වැල්ලේ හැඟුමන් නැළවුණා
සාගරේ ජය ගී පැතිරීලා
හිනැහේ මතු ප්‍රාර්ථනා

Share this post :

+ comments + 1 comments

November 4, 2012 at 10:02 AM

thank u very much

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN