මට ඔයා මගේ පණ වගේ

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 


මට ඔයා මගේ පණ වගේ
ළඟ නැතත් මගේ ළඟ වගේ
හිත පුරා රැඳි සෙනෙහසින්

ඔබ මවෙත පිදූ දේ... ආදරේ

ඔයා මගේ පණ වාගෙලු
මට දරා ගන්න බැරි ඒකලු
හිනාවෙන්නෙ සඳ වාගෙලු
මට බලා ඉන්න බැරි ඒකලු
සඳ හොරා ගත්තෙ එක රෑකලු
මට හිතාගන්න බැරි වෙන්නලු
මට නිදාගන්න බැරි ඒකලු

මට ඔයා මගේ.....

ඔයාවමයි මට ඕනෙලු
මට කියාගන්න බැරි ඒකලු
ඔයාටමයි මං ආසලු
මට ඔයා නැතුව බැරි ඒකලු
අපි හිනාවුණේ එක පාරලු
රෑ හීනෙන් පේන්නෙ මාවලු
මට ඒ හීනේ හරි ලස්‌සනයි

මට ඔයා මගේ.....

Song Title :- Mata Oya Mage Pana Wage
Singer :- Dilum Pieris & Sameera Weerawarna
Lyrics :- Sameera Weerawarna
Music :- Sameera Weerawarna 
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN