හිත වාවන්නෙම නෑ................

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

හිත වාවන්නෙම නෑ
ඔබ ආයෙත් එන්නේ නෑ
මම තාම දන්නෙ මා ඔබේ කියා
හිරි කෝඩු මැදියම් රෑ
දුන් හීන එලි වෙන්නෑ

ඔබ තාම දන්නෙ ඔබ මගේ කියා
ඔබ තාම දන්නෙ ඔබ මගේ කියා
මම තාම දන්නෙ මා ඔබේ කියා.......

සුසුමන් කියා නොදුන්න ...ජීවිතේ සුපෙම් කතාව... කියා දුන්නේ ඔබමයි ලඳේ
සුසුමන් කියා නොදුන්න ...ජීවිතේ සුපෙම් කතාව... කියා දුන්නේ ඔබමයි ලඳේ
දේසත් පියාන ඉන්නේ බැරිද තාම අවදි වෙන්න
බලා ඉන්න බෑ.... මට තවත්
සීතලෙන් මා වෙලී........ දෙනුවන් පහන් නිවී......... ඔබ යන්නෙ ඇයි ආදරී
ඔබ යන්නෙ ඇයි ආදරී........

හිත වාවන්නෙම නෑ
ඔබ ආයෙත් එන්නේ නෑ
ඔබ තාම දන්නෙ ඔබ මගේ කියා
ඔබ තාම දන්නෙ ඔබ මගේ කියා
මම තාම දන්නෙ මා ඔබේ කියා

උකුලේ නිදාන උන්නූ... කාලේ ආයේ එන්නේ නෑ...
තනි වෙන්න බෑ...මට ඉතින්
උකුලේ නිදාන උන්නූ... කාලේ ආයේ එන්නේ නෑ...
තනි වෙන්න බෑ...මට ඉතින්
කෙහෙරැල්ලේ ගෑවි ගෑවී...සුවඳ සෙව්ව මා එදා
ලන් වෙලා ඉන්න බෑ ඉතින්
ආදරේ නෑ ඔයා........පාඬුවේ මා හෙලා....... ඔබ යන්නෙ ඇයි ආදරී
ඔබ යන්නෙ ඇයි ආදරී.......

හිත වාවන්නෙම නෑ
ඔබ ආයෙත් එන්නේ නෑ
මම තාම දන්නෙ මා ඔබේ කියා
හිරි කෝඩු මැදියම් රෑ
දුන් හීන එලි වෙන්නෑ
ඔබ තාම දන්නෙ ඔබ මගේ කියා
ඔබ තාම දන්නෙ ඔබ මගේ කියා
මම තාම දන්නෙ මා ඔබේ........කියා

Song : Hitha Wawannema Na
Vocals : Bathiya n Santhush
Music : Bathiya Jayakody
Lyrics : Sampath Fernandopulle
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN