ඔබේ මල් ගොමුවෙන් ................

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

ඔබේ මල් ගොමුවෙන් මම පිටව යන්නම්
තනි මලක් වී තනි ගසක යලි පිපෙන්න්ම්
දෙවෙනි වරටත් මල් පිපෙන බව
ඔබට පහදන්නම්....... ලොවට පහදන්නම්........


මල් ඔබෙන් ලද සියලු දඩුවම් ලොවක් දන්නේ නෑ
මල් ගොමුව මත මල් පිපෙන තුරු ඔබට ඉවසුම් නෑ
මල් හඬන්නේ නෑ......ඔබත් දඬුවම් ලබන තුරු
මල් හඬන්නේ නම් නෑ.........මල් හඬන්නේ නෑ......

නිල් ගඟුල් ඇල් සොභා සිරිසර එතෙක් දුටුවේ නෑ
ඇල් පවන් වන් දයා කරුණා ඉතින් අඩුවක් නෑ
මල් තැවෙන්නේ නෑ.......ඔබත් රිදවුම් ලබන තුරු.....
මල් තැවෙන්නේ නම් නෑ......මල් තැවෙන්නේ නෑ.....

Artist : Mangalika Thennakoon

Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN