ඔබයි රම්‍ය සඳ කිරණ...................

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 


ඔබයි රම්‍ය සඳ කිරණ
ඝන අන්ධකාරේ......
ඔබයි සෞම්‍ය තරු එළිය
ගිම්හාන කාලේ......


සදානන්ද කරවූ ඔබේ මධුර රාවෙන්
පිපී ආමි අරවින්දයක් සේ තටාකේ......

"පේ‍්‍රමය නම් කිමැයි ඔබ මට කියාදුන්නෙහිය.
දැන් මගේ පරමාර්ථය ඔබය.
මගේ පරමාදර්ශය ඔබය.
මගේ ඒකායන ප‍්‍රාර්ථනයද ඔබය"

ඔබයි රම්‍ය සඳ කිරණ...

උදාවූ සුපෙම්දම් මුසුන් වී රැඳේවා
මගේ පුංචි ලොකේ තැවුල් දුක් නොවේවා......

පේ‍්‍රමයේ ද්වාරය ඔබ මට විවර කළෙහිය.
දැන් මගේ අතීතය ඔබය.
මගේ වර්තමානය ඔබය.
මගේ උත්තරීතර අනාගතයද ඔබය.

ඔබයි රම්‍ය සඳ කිරණ...

Song : Obai Ramya Sanda Kirana
Vocals : Nanda Malini | විශාරද නන්දා මාලිනී
Music : H.M. Jayawardana | එච්.එම්.ජයවර්ධන
Lyrics : Prof. Sunil Ariyarathna | මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න

Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN