ගහ කොළ මල් ගල්............

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

ගහ කොළ මල් ගල් ගැසී බලා සිටිනවා
යුක්තිය යුතුකම් සොයා ඇය පියඹනවා
සුජාත දියණියක් තමයි මේ බිම ඔබගේ

සැඟව සිනා සෙනු මැන හසරැල්ලද තහනම්

ඊතලේ යුක්තිය නෑ
යුක්තිය යුතුකම ඔබමයි
මේ පොළෝ තලේ උපන් සුජාත දියණී

ආදරේ කුමරි ඔබයි
සතුටද සුසුමද ඔබමයි
මේ පොළෝ තලේ උපන් සුජාත දියණී

Singer :- Latha Walpola
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN