මන්දිර සදළුතලේ..

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

මන්දිර සදළුතලේ.. සීගිරි ආලකමන්දාවේ...
ඔබ එනතුරු තනියහනට වී මම බලා හිදින්නද...
මගේ කුමරෝ... මගේ කුමරෝ...

.
විජ්ජුලතා.. මේඝලතා.. නාරිලතා රූ අතරේ..//
ඔබ ගෙවනා මුලු රැයක් පුරා මා.. සෝ ලතැවුල් අතරේ...
.
නෙතග බැලුම්... අනග රැගුම්...
පාන සිනා නෑ දුටුවේ..//
මා විදිනා දුක කොහොම ලියන්නද.. සීගිරි කැටපත් පවුරේ..
.
මන්දිර සදළුතලේ.. සීගිරි ආලකමන්දාවේ...
ඔබ එනතුරු තනියහනට වී මම බලා හිදින්නද...
මගේ කුමරෝ... මගේ කුමරෝ...
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN