ඔබට සිත ආදරේ කරයි......................

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

ඔබට සිත ආදරේ කරයි
දෙතොල ගොළු වී හිදී
නැඟුන සෙනෙහේ කියනු බැරි වී
මගේ සිත වේදනා විදී


ලවන් හසකැන් නුවන් කැල්මන්
හොදින් හඳුනන්නේ ආදරේ
නුවන් රැහැනින් බැඳෙන්නට පිං
නොමැති දෝ මා කෙරේ

මගේ විජිතේ සිනා නොමැතේ
විඩා පත් වේ ද ජීවිතේ
ඔබේ ඇසුරේ ඔබේ සෙවණේ
නවාතැන් වේ ද මා වෙතේ

ඔබේ පෙම් ලොල් හදේ නොකැළැල්
ලැඟුම් සොයමින් නුවන් අයා
යොවුන් බිඟුදැල් හෙලූ හසරැුල්
මසිත සුසුමන් දවා ගියා

මගේ විජිතේ සිනා නොමැතේ
විඩා පත් වේ ද ජීවිතේ ඔබේ ඇසුරේ
ඔබේ සෙවණේ නවාතැන් වේ ද මා වෙතේ
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN