ඔයා නිසා හඬලා..................

http://3.bp.blogspot.com/-ZnFzVPxAIXI/UHmbhU9_1NI/AAAAAAAAEgc/wT8ypjp1tRg/s1600/songta.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

ඔයා නිසා හඬලා - මගෙ ඇසුත් රිදුනා..
තරහ වෙලා - හැර ගියදා..
පාළුවේ උන්නේ...වේදනා දැනුනේ...//

සිහිකරලා ඔබ ගැන මා හඬලා..

තවමට නැ සැනසිලක් ලැබිලා..
පෙම බිඳලා - ඔබ ගියදා ඉදලා..
තනිවීලා ඉන්නේ සැමදා...
ඉන්නේ සැමදා...

ඔයා නිසා හඬලා...

සෙනෙහස මා මද සුලඟක් කරලා..
පා කෙරුවා එන ලෙස ඔබ සොයලා..
සුසුමක් වී - ඒ සුළගේ එතිලා..
ඉමු නැලවී මා හා බැදිලා...
මා හා බැදිලා...

ඔයා නිසා හඬලා...//

Singer: Roshan Fernando
Lyrics: Ayodya Fernando
Music: Radeesh Vandebona

Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN