සද මිතුරි ...

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

සද මිතුරි ...
ඉගිලෙන්න ඔබ එක්ක ආකාසේ
විද ගන්න ඒ සිසිල මා සිත්සේ
...
මට දෙන්න ඒ වරම කවදාද ඔබ එන්නෙ
පිණි බින්දු මල් වැහි අරන්....

සඳ මිතුරි...
සිත මිහිරී කළ මැනවී
බිඳු කඳුළු....
පිණි පොකුරු කළ මැනවි..

මට මම නොවී ඉන්න ලෝකෙන් ඉඩක් නොදෙන
ඈතට වෙලා අපිව අපි වී ඉතින්....
නව ලොවට මුල් අණූ වෙන්න
නිල නොවන පෙම් කවිය පබඳින්න
පිණි වැස්ස වස්සන්න
මද්දහන තෙත් වෙන්න ආදරය දළු ලන්න
මිහිකත මතින්...
සිහිනේ..සනහා
කිරණින් දැවෙනා

ඉගිලෙන්න ඔබ එක්ක ආකාසේ
විද ගන්න ඒ සිසිල මා සිත්සේ
මට දෙන්න ඒ වරම කවදාද ඔබ එන්නෙ
පිණි බින්දු මල් වැහි අරන්

සඳ මිතුරි...
සිත මිහිරී කළ මැනවී
බිඳු කඳුළු....
පිණි පොකුරු කළ මැනවි...
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN