ආදරයේ උණුසුම.....

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

ආදරයේ උණුසුම ලඟ දුක දැනෙන්නෙ නෑ
දුක් කරදර නැති දවසට දුර පෙනෙන්නෙ නෑ
ජීවිතයේ හැමදාමත් සැප රැදෙන්න නෑ
සිනහ වෙවී සිනහ වෙවී කල් ගෙවන්න බෑ //


තොල් අග මදහස දල්වා ප්‍රාර්ථනා මල් පිඹිදෙයි
ලෝකය උඩු යටිකුරුවී ප්‍රාර්ථනාවන් වැලලෙයි..
සැමදා දුක සැමදා සැප නොමැති ලෝකයේ
සිනහ නැගෙයි කදුල ඇගෙයි එයයි ජීවිතේ

ආදරයේ උණුසුම.....

දිවා රැයේ දකින සිහින පවන්සලා ගිමන් නිවයි
සිහින ලොවම ගරා වැටී තැවුලින් හදවත් ඇවිලෙයි
ගීත හඩින් සුසුම් හඩින් පිරුණු ලෝකයේ
සිනහ නැගෙයි කඳුළ ඇගෙයි එයයි ජීවිතේ

ආදරයේ උණුසුම.....
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN