මේ වේදනා මට පවරලා..............

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif

මේ වේදනා මට පවරලා
වෙන් වී ගියේ ....
ඇයි මා හඩවලා
අදහන්න බෑ පිලිගන්නේ නෑ....
ඔබමද කියා පෙම් කල කෙනා ඒ


ඔබට මා හිමි නෑ මටද ඔබ හිමි නෑ
අන්සතු වෙලාදෝ මට මැව් කෙනා
අපට අප හිමි නෑ සදා.....

මේ වේදනා මට පවරලා
වෙන් වී ගියේ ....

ලග උන්නු කාලේ ....
කී කතා සිහිවේ....
අමතක උනාදෝ නිස්කාරනා
යලි මුන ගැගෙයි නම්
නාදුනන සේ මං
මග හැරලා යන්නම්
මතු හමුනොවෙන්නම්

ඔබට මා හිමි නෑ මටද ඔබ හිමි නෑ
අන්සතු වෙලාදෝ මට මැව් කෙනා
අපට අප හිමි නෑ සදා.....

මේ වේදනා මට පවරලා
වෙන් වී ගියේ ....

මා කදුලු අතරේ රදවා තියාලා
ඈතට උනේ ඇයි රහසේ ඔයා.......
යලි මුන ගැගෙයි නම්
නාදුනන සේ මං
මග හැරලා යන්නම්
මතු හමුනොවෙන්නම්

ඔබට මා හිමි නෑ මටද ඔබ හිමි නෑ
අන්සතු වෙලාදෝ මට මැව් කෙනා
අපට අප හිමි නෑ සදා.....

මේ වේදනා මට පවරලා
වෙන් වී ගියේ ....

 
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN