තනි රැක්ක තනි ....

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s1600/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif

තනි රැක්ක තනි රෝස මල් කල්පනා
විහිදෙන්න පොපියද්දි සුවඳක් වෙලා
නෙත් එක්ක හුවමාරු කල දුක් කතා
හිත් දෙකක හැප්පෙද්දි එක හිතක් වෙලා


පන්තාරුවක රිද්මේ රැදී – ගී පිරිතක් විදි ජිවිතේ
නිල් සද මඩලේ පළසේ එබී – ඔබේ ආදරය පින්තාරුවේ

පන්තාරුවක රිද්මේ රැදී – ගී පිරිතක් විදි ජිවිතේ
ඔබේ ආදරය පින්තාරුවේ………

ඔබ නිදනා තුරු පපුතුරුලේ – සුවඳ එබෙයි සුසුමට මගේ
කදුළෙන් කදුළට ජිවිතේ – හුස්ම වැටෙයි පරමාදරේ………..//

නිල් සද මඩලේ…….
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN