අන්න බලන් ,,

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif


අන්න බලන් මහ පැරකුම් සේනා
සේසත් ජය කොඩි තෝමර නංවා
උතුරු දිගින් එනවා උතුරු දිගින් එනවා
රුකුසෙන් ඔද තෙද දිලෙනා
එකම රටක ජය ටැබක් දිලෙනවා.. එකම රටක ජය ටැබක් දිලෙනවා

බිම් අගලක් හෝ මහපොළොවේ හිමි නැති
රණවිරුවේ මේ මව් බිම රැකගත්
බිම් අගලක් හෝ මහපොළොවේ හිමි නැති
රණවිරුවේ මේ මව් බිම රැකගති

අනාගතේ උපදින පුතුනේ
ඒ විරුවන් හට ණය ගැතිවේ
නුබ ණය ගැතිවේ... නුබ ණය ගැතිවේ

 
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN