සිහින යහනාවේ අද.................

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

සිහින යහනාවේ අද කවුදෝ සැතපෙන්නේ
ආල රූබරියේ කොයිබද ඔබ අද ඉන්නේ
පාලුවෙන් සොදුරේ අද මා තනි වී අදුරේ
මාගේ ආදරියේ ඔබමයි මතකේ රැදුනේ

තරු කුමරියේ ඔබ එදා විදු පියස වෙත පා නගා
ලබැදියන් හා එක් වෙලා මගේ සිත මනමත් කරා
දිගු වරළ හැඩ කර බලා සිනාසුනු නුබ අද කොහේ
සුන්දරයි මතකේ එදා මැවේ තාමත් සිහිනයේ

සොදුරේ ඒ ලෝකේ නැත ආයේ එන්නේ
නීල මිනි දෙනුවන් මා දෙස ඇයි නොබලන්නේ
ඔබගේ මුදු පහසේ අද මා නැත නැළවෙන්නේ
මාගේ ආදරයේ ඔබමයි මතකේ රැදුනේ

තරු කුමරියේ ඔබ එදා//
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN