රන් මසු නැහැ කියා-Ran Masu Na Kiya

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

රන් මසු නැහැ කියා
මා දිළිදුයි කියා
කීවා...
මට තව මතකයි ඒවා //

මැදුරේ දොරගුළු ලු නියා
අදුරේ මා තනි වු නියා //
මට සිහිවෙනවා මේ දැන් වාගේ
නෑ මා ඇඩුවේ එදා

රන් මසු......

බැලුවේ ඔබ අද මා දිහා
පට පිළි දවටා ආ නිසා //
ඇයි පෙර වාගේ මා තනි නොකලේ
කිමදෝ හඩනු ඔයා

රන් මසු.......//


Title :- Ran Masu Na Kiya
Singer :- Milton Mallawaarachchi
Lyrics :- K.D.K.Dharmawardena
Music :- Clarence Wijewardena
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN